TRƯỜNG LÊ DUẨN
THÔNG BÁO
CÔNG VĂN
Số công văn 01
Tên công văn Danh sách thí sinh Sơ khảo Hội thi Chủ nhân Đất nước lần 6 - 2015
Ngày ban hành* 19/01/2015
Nơi ban hành Trường Lê Duẩn
Nội dung* Danh sách thí sinh Sơ khảo Hội thi Chủ nhân Đất nước lần 6 - 2015
Ý kiến chỉ đạo
Nơi gửi