Văn bản thông báo

Chiêu sinh lớp đào tạo Chi đội trưởng khối 7 – khoá 148

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 36/LT-TN-GD của Thành Đoàn Hà Nội và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội ký ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác Đội năm 2012, Trường Lê Duẩn thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Chi đội trưởng khối 7 – khoá 148. Nội dung cụ thể như sau:

 

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 36/LT-TN-GD của Thành Đoàn Hà Nội và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội ký ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác Đội năm 2012, Trường Lê Duẩn thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Chi đội trưởng khối 7 – khoá 148. Nội dung cụ thể như sau:

 THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TR­ƯỜNG LÊ DUẨN

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

      Số:  05 /TB- TLD                            

                        Hà Nội, ngày 16  tháng 4  năm 2012

 

 

 

THÔNG  BÁO  CHIÊU  SINH

 

Lớp chi đội trưởng khối 7 – khoá 148

 

  Kính gửi:      Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận Thanh Xuân

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Thanh Xuân

 

 

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 36/LT-TN-GD của Thành Đoàn Hà Nội và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội ký ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác Đội năm 2012, Trường Lê Duẩn thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Chi đội trưởng khối 7 – khoá 148. Nội dung cụ thể như sau:

* Thời gian: 11 ngày (Từ ngày 21/5  đến 31/5 năm 2012)

* Đối tượng: Chi đội trưởng khối 7.

 

* Chỉ tiêu chiêu sinh cho quận (huyện) là:  14 em

 

* Số l­ượng Tổng phụ trách của quận (huyện) đi quản lý học sinh là:  2 đồng chí

* Các đơn vị được miễn đóng góp kinh phí tiền ăn trong thời gian tham gia tập huấn.

 

* Thời gian đón học sinh: 08h00 ngày 21 tháng 5 năm 2012 (Thứ 2)

* Phương thức đón học sinh: Các đơn vị đưa học sinh đến Trường Lê Duẩn.

 

  * Thời gian trả học sinh (Xuất phát tại Trường Lê Duẩn ): 15h00 ngày  31  tháng  5  năm  2012(Thứ 2)

* Phương thức trả học sinh: Các đơn vị đón học sinh tại Trường Lê Duẩn.

Trư­ờng Lê Duẩn đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Thanh Xuân phối hợp chỉ đạo các trư­ờng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chiêu sinh; báo cáo cấp uỷ, chính quyền quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để khoá học đạt kết quả tốt.

* Lưu ý: Học sinh mang theo tư trang và đồ dùng cá nhân khi đến học tại trường Lê Duẩn.

 

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- BGH (để chỉ đạo);

- Các P, K (để thực hiện);

- L­ưu HC-GV.

 

 

HIỆU TRƯ­ỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Cao Thị Xuân


[ _BACK ]

phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai, phu kien dien thoai gia re, phu kien dien thoai chat luong gia sieu re phu kien dien thoai chat luong gia sieu re , hãy dùng phu kien dien thoai chinh hang phu kien dien thoạiphu kien dien thoai phu kien dien thoai